nGày 21/06/2018

Lịch phát sóng Fox Life – StarWorld

Fox Life (Trước đây là Starworld) là kênh giải trí dành cho phụ nữ, được quản lí bởi Fox Broadcasting Company, công ty con của 21st Century Fox. Kênh tập trung vào mảng giải trí, phim truyện, nhất là các chương trình thực tế.

Lịch phát sóng Fox Life 24/6/2018

00:45:00Speechless 01:10:00Kevin Can Wait 01:40:00Scandal 02:35:00Doubt 03:30:00Doubt 04:25:00LA to Vegas 04:50:00The White Princess 06:15:00MasterChef US 07:10:00MasterChef US 08:00:00The Catch 08:50:00Doubt 09:45:00America’s Next Top Model 10:40:00America’s Next Top Model 11:35:00Kevin Can Wait 12:00:00Kevin Can Wait 12:30:00Notorious 13:25:00The Resident 14:20:00LA to Vegas 14:45:00The White Princess 16:10:00The Royals 17:05:00The Royals 18:00:00MasterChef US 19:00:00MasterChef US 20:00:00America’s Next Top Model 21:00:00America’s Next Top Model 22:00:00Doubt …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 23/6/2018

00:45:00Doubt 01:40:00Scandal 02:35:00Royal Pains 03:30:00Royal Pains 04:25:00Hindsight 05:20:00The Catch 06:15:00The Catch 07:10:00Royal Pains 08:00:00Scandal 08:50:00Notorious 09:45:00Notorious 10:40:00MasterChef US 11:35:00MasterChef US 12:30:00The Royals 13:25:00The Royals 14:20:00Doubt 15:15:00Doubt 16:10:00The Resident 17:05:00LA to Vegas 17:30:00LA to Vegas 18:00:00Kevin Can Wait 18:30:00Kevin Can Wait 19:00:00The White Princess 20:30:00The White Princess 22:00:00The Royals 22:55:00The Royals 23:50:00The Resident

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 22/6/2018

01:10:00LA to Vegas 01:40:00The Good Doctor 02:35:00Royal Pains 03:30:00Royal Pains 04:25:00Hindsight 05:20:00Kevin Can Wait 05:45:00The White Princess 07:10:00Royal Pains 08:00:00Scandal 08:50:00The Resident 09:45:00The Resident 10:40:00Hindsight 11:35:00Scandal 12:30:009JKL 12:55:009JKL 13:25:00MasterChef US 14:20:00MasterChef US 15:15:00Hindsight 16:10:00Royal Pains 17:05:009JKL 17:30:009JKL 18:00:00The Good Doctor 19:00:00The Royals 20:00:00The Resident 21:00:00The Resident 22:00:00America’s Next Top Model 22:55:00Royal Pains 23:50:00Notorious

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 21/6/2018

00:45:00MasterChef US 01:40:00The Good Doctor 02:35:00Royal Pains 03:30:00Royal Pains 04:25:00Hindsight 05:20:00LA to Vegas 05:45:00LA to Vegas 06:15:00Kevin Can Wait 06:40:00Speechless 07:10:00Royal Pains 08:00:00The Good Doctor 08:50:00America’s Next Top Model 09:45:00America’s Next Top Model 10:40:00Hindsight 11:35:00The Good Doctor 12:30:009JKL 12:55:009JKL 13:25:00LA to Vegas 13:50:00The White Princess 15:15:00Hindsight 16:10:00Royal Pains 17:05:009JKL 17:30:009JKL 18:00:00The Good Doctor 19:00:00MasterChef US 20:00:00MasterChef US 21:00:00The Royals 22:00:00The …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 20/6/2018

00:45:00The Catch 01:40:00The Good Doctor 02:35:00Royal Pains 03:30:00Royal Pains 04:25:00Hindsight 05:20:00America’s Next Top Model 06:15:00America’s Next Top Model 07:10:00Royal Pains 08:00:00The Good Doctor 08:50:00The Catch 09:45:00The Catch 10:40:00Hindsight 11:35:00The Good Doctor 12:30:009JKL 12:55:009JKL 13:25:00The Resident 14:20:00The Resident 15:15:00Hindsight 16:10:00Royal Pains 17:05:009JKL 17:30:009JKL 18:00:00The Good Doctor 19:00:00America’s Next Top Model 20:00:00America’s Next Top Model 21:00:00The Resident 22:00:00The Resident 22:55:00Royal Pains 23:50:00MasterChef …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 19/6/2018

00:15:00How I Met Your Mother 00:45:00Doubt 01:40:00Notorious 02:35:00Royal Pains 03:30:00Royal Pains 04:25:00Hindsight 05:20:00Speechless 05:45:00Speechless 06:15:002 Broke Girls 06:40:002 Broke Girls 07:10:00Once Upon a Time 08:00:00The Good Doctor 08:50:00MasterChef US 09:45:00MasterChef US 10:40:00Hindsight 11:35:00The Good Doctor 12:30:009JKL 12:55:009JKL 13:25:00The Royals 14:20:00The Royals 15:15:00Hindsight 16:10:00Royal Pains 17:05:009JKL 17:30:009JKL 18:00:00The Good Doctor 19:00:00Doubt 20:00:00The Royals 21:00:00The White Princess 22:25:00LA to Vegas 22:55:00Royal Pains …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 18/6/2018

00:45:00The Royals 01:40:00The White Princess 03:00:00Kevin Can Wait 03:30:00Life in Pieces 03:55:00Life in Pieces 04:25:00Life in Pieces 04:50:00Life in Pieces 05:20:00Doubt 06:15:002 Broke Girls 06:40:002 Broke Girls 07:10:002 Broke Girls 07:35:00The White Princess 08:50:00The Royals 09:45:00The Royals 10:40:00Hindsight 11:35:00The Good Doctor 12:30:00America’s Next Top Model 13:25:00Speechless 13:50:00Speechless 14:20:00New Girl 14:45:00LA to Vegas 15:15:00Hindsight 16:10:00Royal Pains 17:05:00America’s Next Top Model 18:00:00The …

Read More »

Lịch phát sóng Fox Life 17/6/2018

00:45:00Speechless 01:10:00Kevin Can Wait 01:40:00The Good Doctor 02:35:00Doubt 03:30:00Doubt 04:25:00LA to Vegas 04:50:00The White Princess 06:15:00MasterChef US 07:10:00MasterChef US 08:00:00The Catch 08:50:00The Catch 09:45:00America’s Next Top Model 10:40:00America’s Next Top Model 11:35:00Kevin Can Wait 12:00:00Kevin Can Wait 12:30:00Notorious 13:25:00The Resident 14:20:00LA to Vegas 14:45:00The White Princess 16:10:00The Royals 17:05:00The Royals 18:00:00MasterChef US 19:00:00MasterChef US 20:00:00America’s Next Top Model 21:00:00America’s Next …

Read More »