nGày 19/06/2019

Lịch phát sóng Fox Life 14/1/2019

Lịch phát sóng Fox Life 14/1/2019
00:45:00Once Upon A Time
01:40:00The Resident
02:35:00The Resident
03:30:00The Resident
04:25:00New Amsterdam
05:20:00Crazy Ex-Girlfriend
06:15:00Crazy Ex-Girlfriend
07:10:00LA to Vegas
07:35:00LA to Vegas
08:00:00Grey’s Anatomy
08:50:00Notorious
09:45:00MasterChef Junior US
10:40:00Once Upon A Time
11:35:00Once Upon A Time
12:30:00Single Parents
13:00:00A Discovery of Witches
13:55:00A Discovery of Witches
14:50:00Speechless
15:15:00MasterChef Junior US
16:10:00Grey’s Anatomy
17:05:00LA to Vegas
17:30:00LA to Vegas
18:00:00Notorious
19:00:00America’s Next Top Model
20:00:00Single Parents
20:30:00Speechless
21:00:00Crazy Ex-Girlfriend
22:00:00New Amsterdam
22:55:00MasterChef Junior US
23:50:00Single Parents
Lịch phát sóng Fox Life 14/1/2019