8:31 PM - 21/09/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 17/8/2021

Lịch phát sóng Discovery Channel 17/8/2021

00:35:00 DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 17)
01:25:00 BEATING COVID-19 EP1 : ĐÁNH BẠI COVID-19
02:15:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00 NO LIMITS (S2) : PHI GIỚI HẠN (PHẦN 2)
04:20:00 NO LIMITS (S2) : PHI GIỚI HẠN (PHẦN 2)
04:45:00 GOLD RUSH (S3) : TÌM VÀNG (PHẦN 3)
05:35:00 DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 17)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:25:00 NO LIMITS (S2) : PHI GIỚI HẠN (PHẦN 2)
07:50:00 NO LIMITS (S2) : PHI GIỚI HẠN (PHẦN 2)
08:15:00 INVISIBLE KILLERS – Ep1 : SÁT NHÂN VÔ HÌNH
09:05:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S6) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 6)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
10:45:00 NO LIMITS (S2) : PHI GIỚI HẠN (PHẦN 2)
11:10:00 NO LIMITS (S2) : PHI GIỚI HẠN (PHẦN 2)
11:35:00 IN INNER MONGOLIA_TheSongOfChina’sGrasslands : Ở NỘI MÔNG
12:25:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
13:15:00 DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 17)
14:05:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
14:55:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
15:45:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
16:35:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
17:25:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
18:15:00 FINDING ESCOBAR’S MILLIONS (S2) 3 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN
19:10:00 PHELPS VS SHARK : PHELPS ĐỐI ĐẦU CÁ MẬP
20:05:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
21:00:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S4) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 4)
21:55:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ
22:50:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S9) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 9)
23:45:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
Lịch phát sóng Discovery Channel 17/8/2021