27 October, 2020

Lịch phát sóng Discovery 9/7/2020

00:35:00 THE BERMUDA TRIANGLE : LỜI NGUYỀN CỦA TAM GIÁC BERMUDA
01:25:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
02:15:00 BODY INVADERS : DỊ VẬT XÂM NHẬP CƠ THỂ
03:05:00 SURVIVING BORNEO : SINH TỒN Ở BORNEO
03:30:00 SURVIVING BORNEO : SINH TỒN Ở BORNEO
03:55:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
04:45:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
05:35:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
06:35:00 SURVIVING BORNEO : SINH TỒN Ở BORNEO
07:00:00 SURVIVING BORNEO : SINH TỒN Ở BORNEO
07:25:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
08:15:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
09:05:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2)
09:55:00 SURVIVING BORNEO : SINH TỒN Ở BORNEO
10:20:00 SURVIVING BORNEO : SINH TỒN Ở BORNEO
10:45:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
11:35:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
12:25:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2)
13:15:00 THE BERMUDA TRIANGLE : LỜI NGUYỀN CỦA TAM GIÁC BERMUDA
14:05:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
14:55:00 BODY INVADERS : DỊ VẬT XÂM NHẬP CƠ THỂ
15:45:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
16:35:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
17:25:00 INTO THE WILD WITH BEAR GRYLLS AND SUPERSTAR RAJINIKANTH : VÀO NƠI HOANG DÃ VỚI BEAR GRYLLS VÀ SIÊU
18:15:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
19:10:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
20:05:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2)
21:00:00 AARON NEEDS A JOB : AARON CẦN VIỆC LÀM
21:55:00 CAR KINGS : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
22:50:00 DIRTY MUDDER TRUCKERS : CÁC TAY ĐUA XE TẢI LỘI BÙN CỰ PHÁCH
23:45:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2)