nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng Discovery 9/10/2019

Lịch phát sóng Discovery 9/10/2019
00:35:00FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
01:00:00FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
01:25:00LEGENDS OF THE LOST WITH MEGAN FOX : TRUYỀN THUYẾT VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐÃ MẤT DẪN CHƯƠNG TRÌNH: MEGAN FOX
02:15:00NAKED AND AFRAID (S5) : TRẦN TRỤI VÀ SỢ HÃI (PHẦN 5)
03:05:00HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
03:30:00HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
03:55:00MAN, WOMAN, WILD (S2) : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ (PHẦN 2)
04:45:00WHEELER DEALERS (S11) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 11)
05:35:00GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
06:35:00HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
07:00:00HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
07:25:00MAN, WOMAN, WILD (S2) : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ (PHẦN 2)
08:15:00WHEELER DEALERS (S11) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 11)
09:05:00GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
09:55:00HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
10:20:00HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
10:45:00MAN, WOMAN, WILD (S2) : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ (PHẦN 2)
11:35:00WHEELER DEALERS (S11) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 11)
12:25:00GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
13:15:00FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
13:40:00FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
14:05:00LEGENDS OF THE LOST WITH MEGAN FOX : TRUYỀN THUYẾT VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐÃ MẤT DẪN CHƯƠNG TRÌNH: MEGAN FOX
14:55:00NAKED AND AFRAID (S5) : TRẦN TRỤI VÀ SỢ HÃI (PHẦN 5)
15:45:00WHEELER DEALERS (S11) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 11)
16:35:00GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
17:25:00HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
17:50:00HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
18:15:00MAN, WOMAN, WILD (S2) : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ (PHẦN 2)
19:10:00WHEELER DEALERS (S11) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 11)
20:05:00GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
21:00:00SAVAGE BUILDS : CÁC SÁNG CHẾ CỦA SAVAGE
21:55:00HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
22:20:00HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
22:50:00WHAT COULD POSSIBLY GO WRONG? : LiỆU CÓ THỂ XẢY RA CHUYỆN GÌ?
23:45:00GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
Lịch phát sóng Discovery 9/10/2019