20 January, 2021

Lịch phát sóng Discovery 6/8/2020

00:10:00 LIVING CITIES: SINGAPORE : CUỘC SỐNG THÀNH THỊ: SINGAPORE
00:35:00 CURSE OF THE BERMUDA TRIANGLE : LỜI NGUYỀN CỦA TAM GIÁC QUỶ BERMUDA
01:25:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
02:15:00 SEI SEN! THE RISE AND FALL OF THE JAPANESE EMPIRE : THÁNH CHIẾN – SỰ HƯNG THỊNH VÀ SUY TÀN CỦA ĐẾ QU
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
03:55:00 MAN VS. WILD (S2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 2)
04:45:00 MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
05:35:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
07:25:00 MAN VS. WILD (S2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 2)
08:15:00 MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
09:05:00 FIRST TIME FILMMAKERS: SINGAPORE STORY : NHỮNG NHÀ LÀM PHIM LẦN ĐẦU: CÂU CHUYỆN CỦA SINGAPORE
09:30:00 LIVING CITIES: SINGAPORE : CUỘC SỐNG THÀNH THỊ: SINGAPORE
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
10:45:00 MAN VS. WILD (S2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 2)
11:35:00 MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
12:25:00 FIRST TIME FILMMAKERS: SINGAPORE STORY : NHỮNG NHÀ LÀM PHIM LẦN ĐẦU: CÂU CHUYỆN CỦA SINGAPORE
12:50:00 LIVING CITIES: SINGAPORE : CUỘC SỐNG THÀNH THỊ: SINGAPORE
13:15:00 CURSE OF THE BERMUDA TRIANGLE : LỜI NGUYỀN CỦA TAM GIÁC QUỶ BERMUDA
14:05:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
14:55:00 SEI SEN! THE RISE AND FALL OF THE JAPANESE EMPIRE : THÁNH CHIẾN – SỰ HƯNG THỊNH VÀ SUY TÀN CỦA ĐẾ QU
15:45:00 SPEED IS THE NEW BLACK : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI
16:35:00 SPEED IS THE NEW BLACK : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI
17:25:00 SPEED IS THE NEW BLACK : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI
18:15:00 MAN VS. WILD (S2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 2)
19:10:00 MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
20:05:00 FIRST TIME FILMMAKERS: SINGAPORE STORY : NHỮNG NHÀ LÀM PHIM LẦN ĐẦU: CÂU CHUYỆN CỦA SINGAPORE
20:30:00 LIVING CITIES: SINGAPORE : CUỘC SỐNG THÀNH THỊ: SINGAPORE
21:00:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
21:55:00 CAR KINGS (FKA DRIVEN) : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
22:50:00 STREET OUTLAWS: FASTEST IN AMERICA : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NHỮNG TAY ĐUA NHANH NHẤT NƯỚC MỸ
23:45:00 FIRST TIME FILMMAKERS: SINGAPORE STORY : NHỮNG NHÀ LÀM PHIM LẦN ĐẦU: CÂU CHUYỆN CỦA SINGAPORE