30 November, 2020

Lịch phát sóng Discovery 29/10/2020

00:35:00 IN INNER MONGOLIA : Ở NỘI MÔNG
01:25:00 FIGHTING TUNA : CHIẾN ĐẤU VỚI CÁ NGỪ
02:15:00 TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
03:55:00 THE ISLAND WITH BEAR GRYLLS (S5) : KHÁM PHÁ HOANG ĐẢO CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 5)
04:45:00 STREET OUTLAWS: MEMPHIS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: MEMPHIS
05:35:00 FIGHTING TUNA : CHIẾN ĐẤU VỚI CÁ NGỪ
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
07:25:00 THE ISLAND WITH BEAR GRYLLS (S5) : KHÁM PHÁ HOANG ĐẢO CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 5)
08:15:00 STREET OUTLAWS: MEMPHIS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: MEMPHIS
09:05:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
10:45:00 THE ISLAND WITH BEAR GRYLLS (S5) : KHÁM PHÁ HOANG ĐẢO CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 5)
11:35:00 STREET OUTLAWS: MEMPHIS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: MEMPHIS
12:25:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
13:15:00 IN INNER MONGOLIA : Ở NỘI MÔNG
14:05:00 FIGHTING TUNA : CHIẾN ĐẤU VỚI CÁ NGỪ
14:55:00 TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN
15:45:00 DEADLIEST CATCH (S11) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 11)
17:25:00 AMERICAN TARZAN : TARZAN MỸ
18:15:00 STREET OUTLAWS: MEMPHIS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: MEMPHIS
19:10:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
20:05:00 DESERT CAR KINGS : VUA XE CŨ
21:00:00 MIKE BREWER’S WORLD OF CARS : THẾ GIỚI XE HƠI CỦA MIKE BREWER
21:25:00 MIKE BREWER’S WORLD OF CARS : THẾ GIỚI XE HƠI CỦA MIKE BREWER
21:55:00 DIESEL BROTHERS (S3) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL (PHẦN 3)
22:50:00 STREET OUTLAWS: FASTEST IN AMERICA : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NHỮNG TAY ĐUA NHANH NHẤT NƯỚC MỸ
23:45:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)