5 March, 2021

Lịch phát sóng Discovery 28/1/2021

Lịch phát sóng Discovery 28/1/2021

00:35:00 PANDEMIC: COVID-19 : ĐẠI DỊCH: COVID-19
01:25:00 FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
02:15:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
03:55:00 DUAL SURVIVAL (S4) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 4)
04:45:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
05:35:00 FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
07:25:00 DUAL SURVIVAL (S4) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 4)
08:15:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
09:05:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
10:45:00 DUAL SURVIVAL (S4) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 4)
11:35:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
12:25:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
13:15:00 PANDEMIC: COVID-19 : ĐẠI DỊCH: COVID-19
14:05:00 FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
14:55:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
15:45:00 RICHARD HAMMOND’S BIG : ĐẠI CÔNG TRÌNH$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: RICHARD HAMMOND
16:35:00 RICHARD HAMMOND’S BIG : ĐẠI CÔNG TRÌNH$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: RICHARD HAMMOND
17:25:00 RICHARD HAMMOND’S BIG : ĐẠI CÔNG TRÌNH$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: RICHARD HAMMOND
18:15:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
19:10:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
20:05:00 CAR KINGS : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
21:00:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
21:55:00 FAST N’ LOUD (S6) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 6)
22:50:00 STREET OUTLAWS: MEMPHIS (S2) : CÁC TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: MEMPHIS (PHẦN 2)
23:45:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
Lịch phát sóng Discovery 28/1/2021