nGày 02/04/2020

Lịch phát sóng Discovery 27/3/2020

Lịch phát sóng Discovery 27/3/2020
00:35:00DIESEL BROTHERS (S2) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL (PHẦN 2)
01:25:00KINDIG CUSTOMS (S6) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 6)
02:15:00STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: ÔNG HOÀNG TRÊN ĐƯỜNG THÔ
03:05:00HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
03:30:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
03:55:00LEGENDS OF THE LOST WITH MEGAN FOX : TRUYỀN THUYẾT VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐÃ MẤT DẪN CHƯƠNG TRÌNH: MEGAN FOX
04:45:00GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
05:35:00EXPEDITION WITH STEVE BACKSHALL : THÁM HIỂM CÙNG STEVE BACKSHALL
06:35:00HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
07:00:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
07:25:00LEGENDS OF THE LOST WITH MEGAN FOX : TRUYỀN THUYẾT VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐÃ MẤT DẪN CHƯƠNG TRÌNH: MEGAN FOX
08:15:00GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
09:05:00EXPEDITION WITH STEVE BACKSHALL : THÁM HIỂM CÙNG STEVE BACKSHALL
09:55:00HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
10:20:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
10:45:00LEGENDS OF THE LOST WITH MEGAN FOX : TRUYỀN THUYẾT VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐÃ MẤT DẪN CHƯƠNG TRÌNH: MEGAN FOX
11:35:00GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
12:25:00EXPEDITION WITH STEVE BACKSHALL : THÁM HIỂM CÙNG STEVE BACKSHALL
13:15:00DIESEL BROTHERS (S2) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL (PHẦN 2)
14:05:00KINDIG CUSTOMS (S6) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 6)
14:55:00STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: ÔNG HOÀNG TRÊN ĐƯỜNG THÔ
15:45:00GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
16:35:00EXPEDITION WITH STEVE BACKSHALL : THÁM HIỂM CÙNG STEVE BACKSHALL
17:25:00HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
17:50:00HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
18:15:00LEGENDS OF THE LOST WITH MEGAN FOX : TRUYỀN THUYẾT VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐÃ MẤT DẪN CHƯƠNG TRÌNH: MEGAN FOX
19:10:00GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
20:05:00GEARED FOR THE FUTURE : CHUẨN BỊ CHO TƯƠNG LAI
20:30:00VIETNAM: CONNECTING EAST AFRICA : VIỆT NAM: KẾT NỐI ĐÔNG PHI
21:00:00BORDER CONTROL SPAIN : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
21:25:00BORDER CONTROL SPAIN : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
21:55:00FIRST IN HUMAN : LẦN ĐẦU Ở NGƯỜI
22:50:00EVIL LIVES HERE (S2) : ÁC QUỶ SỐNG Ở ĐÂY (PHẦN 2)
23:45:00EXPEDITION WITH STEVE BACKSHALL : THÁM HIỂM CÙNG STEVE BACKSHALL
Lịch phát sóng Discovery 27/3/2020