nGày 05/04/2020

Lịch phát sóng Discovery 26/3/2020

Lịch phát sóng Discovery 26/3/2020
00:35:00UNEXPLAINED AND UNEXPLORED : NHỮNG BÍ ẨN CHƯA ĐƯỢC KHAI PHÁ
01:25:00CONTACT : LIÊN LẠC
02:15:00RICHARD HAMMOND’S BIG : ĐẠI CÔNG TRÌNH DẪN CHƯƠNG TRÌNH: RICHARD HAMMOND
03:05:00HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
03:30:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
03:55:00MANHUNT WITH JOEL LAMBERT (S2) : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT PHẦN 2
04:45:00GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
05:35:00EXPEDITION WITH STEVE BACKSHALL : THÁM HIỂM CÙNG STEVE BACKSHALL
06:35:00HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
07:00:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
07:25:00MANHUNT WITH JOEL LAMBERT (S2) : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT PHẦN 2
08:15:00GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
09:05:00EXPEDITION WITH STEVE BACKSHALL : THÁM HIỂM CÙNG STEVE BACKSHALL
09:55:00HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
10:20:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
10:45:00MANHUNT WITH JOEL LAMBERT (S2) : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT PHẦN 2
11:35:00GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
12:25:00EXPEDITION WITH STEVE BACKSHALL : THÁM HIỂM CÙNG STEVE BACKSHALL
13:15:00UNEXPLAINED AND UNEXPLORED : NHỮNG BÍ ẨN CHƯA ĐƯỢC KHAI PHÁ
14:05:00CONTACT : LIÊN LẠC
14:55:00RICHARD HAMMOND’S BIG : ĐẠI CÔNG TRÌNH DẪN CHƯƠNG TRÌNH: RICHARD HAMMOND
15:45:00GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
16:35:00EXPEDITION WITH STEVE BACKSHALL : THÁM HIỂM CÙNG STEVE BACKSHALL
17:25:00HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
17:50:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
18:15:00LEGENDS OF THE LOST WITH MEGAN FOX : TRUYỀN THUYẾT VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐÃ MẤT DẪN CHƯƠNG TRÌNH: MEGAN FOX
19:10:00GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
20:05:00EXPEDITION WITH STEVE BACKSHALL : THÁM HIỂM CÙNG STEVE BACKSHALL
21:00:00DIESEL BROTHERS (S2) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL (PHẦN 2)
21:55:00KINDIG CUSTOMS (S6) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 6)
22:50:00STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: ÔNG HOÀNG TRÊN ĐƯỜNG THÔ
23:45:00EXPEDITION WITH STEVE BACKSHALL : THÁM HIỂM CÙNG STEVE BACKSHALL
Lịch phát sóng Discovery 26/3/2020