31 October, 2020

Lịch phát sóng Discovery 25/6/2020

00:35:00 CURSE OF THE BERMUDA TRIANGLE : LỜI NGUYỀN CỦA TAM GIÁC QUỶ BERMUDA
01:25:00 DIRTY JOBS (S5) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN (PHẦN 5)
02:15:00 MYTHBUSTERS (S11) : ĐỘI KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 11)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
03:55:00 TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND (S2) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN (MÙA 2)
04:45:00 DIRTY JOBS (S2) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN (PHẦN 2)
05:35:00 DIRTY JOBS (S5) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN (PHẦN 5)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
07:25:00 TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND (S2) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN (MÙA 2)
08:15:00 DIRTY JOBS (S2) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN (PHẦN 2)
09:05:00 KINDIG CUSTOMS (S6) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 6)
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
10:45:00 TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND (S2) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN (MÙA 2)
11:35:00 DIRTY JOBS (S2) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN (PHẦN 2)
12:25:00 KINDIG CUSTOMS (S6) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 6)
13:15:00 CURSE OF THE BERMUDA TRIANGLE : LỜI NGUYỀN CỦA TAM GIÁC QUỶ BERMUDA
14:05:00 DIRTY JOBS (S5) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN (PHẦN 5)
14:55:00 MYTHBUSTERS (S11) : ĐỘI KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 11)
15:45:00 DIRTY JOBS (S2) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN (PHẦN 2)
16:35:00 KINDIG CUSTOMS (S6) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 6)
17:25:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
17:50:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
18:15:00 TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND (S2) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN (MÙA 2)
19:10:00 DIRTY JOBS (S2) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN (PHẦN 2)
20:05:00 KINDIG CUSTOMS (S6) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 6)
21:00:00 AARON NEEDS A JOB : AARON CẦN VIỆC LÀM
21:55:00 CAR KINGS : NHỮNG ÔNG HOÀNG XE HƠI
22:50:00 DIRTY MUDDER TRUCKERS : CÁC TAY ĐUA XE TẢI LỘI BÙN CỰ PHÁCH
23:45:00 KINDIG CUSTOMS (S6) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 6)