8 March, 2021

Lịch phát sóng Discovery 24/2/2021

Lịch phát sóng Discovery 24/2/2021

00:35:00 MAROONED WITH ED STAFFORD (S2) : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD (PHẦN 2)
01:25:00 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT
02:15:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
03:55:00 DUAL SURVIVAL (S5) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 5)
04:45:00 WHEELER DEALERS (S13) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 13)
05:35:00 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
07:25:00 DUAL SURVIVAL (S5) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 5)
08:15:00 WHEELER DEALERS (S13) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 13)
09:05:00 STREET OUTLAWS: MEMPHIS (S2) : CÁC TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: MEMPHIS (PHẦN 2)
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
10:45:00 DUAL SURVIVAL (S5) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 5)
11:35:00 WHEELER DEALERS (S13) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 13)
12:25:00 STREET OUTLAWS: MEMPHIS (S2) : CÁC TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: MEMPHIS (PHẦN 2)
13:15:00 MAROONED WITH ED STAFFORD (S2) : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD (PHẦN 2)
14:05:00 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT
14:55:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
15:45:00 TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
16:35:00 TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
17:25:00 TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
18:15:00 WHEELER DEALERS (S13) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 13)
19:10:00 STREET OUTLAWS: MEMPHIS (S2) : CÁC TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: MEMPHIS (PHẦN 2)
20:05:00 SAVAGE BUILDS : CÁC THỬ NGHIỆM CỦA SAVAGE
21:00:00 BEATING COVID-19 : ĐÁNH BẠI COVID-19
21:55:00 KINGS OF THE WILD : NHỮNG VỊ CHÚA TỂ CỦA THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
22:50:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
23:45:00 STREET OUTLAWS: MEMPHIS (S2) : CÁC TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: MEMPHIS (PHẦN 2)
Lịch phát sóng Discovery 24/2/2021