nGày 08/12/2019

Lịch phát sóng Discovery 16/8/2019

Lịch phát sóng Discovery 16/8/2019
00:35:00WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
01:25:00FAST N’ LOUD: DEMOLITION THEATER (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO: RẠP CHUYÊN CHIẾU PHIM VỀ THẢM HỌA (PHẦN 13)
02:15:00GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
03:05:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
03:30:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
03:55:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
04:45:00FAST N’ LOUD (S4) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 4)
05:35:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
06:05:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
06:35:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
07:00:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
07:25:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
08:15:00FAST N’ LOUD (S4) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 4)
09:05:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
09:30:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
09:55:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
10:20:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
10:45:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
11:35:00FAST N’ LOUD (S4) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 4)
12:25:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
12:50:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
13:15:00WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
14:05:00FAST N’ LOUD: DEMOLITION THEATER (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO: RẠP CHUYÊN CHIẾU PHIM VỀ THẢM HỌA (PHẦN 13)
14:55:00GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
15:45:00FAST N’ LOUD (S4) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 4)
16:35:00MURDER COMES TO TOWN (S4) : SÁT NHÂN ĐẾN THÀNH PHỐ (PHẦN 4)
17:25:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
17:50:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
18:15:00ED STAFFORD: LEFT FOR DEAD : ED STAFFORD: BỊ BỎ MẶC CHO CHẾT
19:10:00FAST N’ LOUD (S4) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 4)
20:05:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
20:30:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
21:00:00NO SLEEP NO FOMO : KHÔNG NGỦ THÌ KHÔNG SỢ BỎ SÓT
21:55:00BODY CAM : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
22:50:00DISAPPEARED (S7) : MẤT TÍCH (PHẦN 7)
23:45:00MURDER COMES TO TOWN (S4) : SÁT NHÂN ĐẾN THÀNH PHỐ (PHẦN 4)
Lịch phát sóng Discovery 16/8/2019