nGày 22/08/2019

Lịch phát sóng Discovery 15/8/2019

Lịch phát sóng Discovery 15/8/2019
00:35:00HOW THINGS WORK : CÁCH THỨC VẬN HÀNH
01:25:00WEATHER GONE VIRAL (S2) : THỜI TIẾT NỔI LOẠN (PHẦN 2)
02:15:00WHAT COULD POSSIBLY GO WRONG? : LiỆU CÓ THỂ XẢY RA CHUYỆN GÌ?
03:05:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
03:30:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
03:55:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
04:45:00FAST N’ LOUD (S4) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 4)
05:35:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
06:05:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
06:35:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
07:00:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
07:25:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
08:15:00FAST N’ LOUD (S4) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 4)
09:05:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
09:30:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
09:55:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
10:20:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
10:45:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
11:35:00FAST N’ LOUD (S4) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 4)
12:25:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
12:50:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
13:15:00HOW THINGS WORK : CÁCH THỨC VẬN HÀNH
14:05:00WEATHER GONE VIRAL (S2) : THỜI TIẾT NỔI LOẠN (PHẦN 2)
14:55:00WHAT COULD POSSIBLY GO WRONG? : LiỆU CÓ THỂ XẢY RA CHUYỆN GÌ?
15:45:00FAST N’ LOUD (S4) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 4)
16:35:00MURDER COMES TO TOWN (S4) : SÁT NHÂN ĐẾN THÀNH PHỐ (PHẦN 4)
17:25:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
17:50:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
18:15:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
19:10:00FAST N’ LOUD (S4) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 4)
20:05:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
20:30:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
21:00:00WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
21:55:00FAST N’ LOUD: DEMOLITION THEATER (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO: RẠP CHUYÊN CHIẾU PHIM VỀ THẢM HỌA (PHẦN 13)
22:50:00GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
23:45:00MURDER COMES TO TOWN (S4) : SÁT NHÂN ĐẾN THÀNH PHỐ (PHẦN 4)
Lịch phát sóng Discovery 15/8/2019