nGày 22/07/2019

Lịch phát sóng Discovery 15/5/2019

Lịch phát sóng Discovery 15/5/2019
00:35:00MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
01:25:00FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
01:50:00FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
02:15:00MAN, WOMAN, WILD : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ
03:05:00HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
03:30:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
03:55:00TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 4)
04:45:00FAST N’ LOUD : NHANH VÀ ỒN ÀO
05:35:00MYTHBUSTERS JR. : ĐỘI KHÁM PHÁ BÍ ẨN NHÍ
06:35:00HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
07:00:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
07:25:00TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 4)
08:15:00FAST N’ LOUD : NHANH VÀ ỒN ÀO
09:05:00MYTHBUSTERS JR. : ĐỘI KHÁM PHÁ BÍ ẨN NHÍ
09:55:00HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
10:20:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
10:45:00TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 4)
11:35:00FAST N’ LOUD : NHANH VÀ ỒN ÀO
12:25:00MYTHBUSTERS JR. : ĐỘI KHÁM PHÁ BÍ ẨN NHÍ
13:15:00MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
14:05:00FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
14:30:00FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
14:55:00MAN, WOMAN, WILD : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ
15:45:00FAST N’ LOUD : NHANH VÀ ỒN ÀO
16:35:00A CRIME TO REMEMBER (S4) : TỘI ÁC ĐÁNG NHỚ (PHẦN 4)
17:25:00HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
17:50:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
18:15:00TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 4)
19:10:00FAST N’ LOUD : NHANH VÀ ỒN ÀO
20:05:00MYTHBUSTERS JR. : ĐỘI KHÁM PHÁ BÍ ẨN NHÍ
21:00:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
21:25:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
21:55:00WORLD’S BIGGEST SHIP : CON TÀU LỚN NHẤT THẾ GIỚI
22:50:00BODY BIZARRE (S6) : CƠ THỂ KỲ LẠ (PHẦN 6)
23:45:00A CRIME TO REMEMBER (S4) : TỘI ÁC ĐÁNG NHỚ (PHẦN 4)
Lịch phát sóng Discovery 15/5/2019