nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng Discovery 14/6/2019

Lịch phát sóng Discovery 14/6/2019
00:35:00AMERICAN CHOPPER (S2) : AMERICAN CHOPPER (PHẦN 2)
01:25:00KINDIG CUSTOMS (S5) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 5)
02:15:00STREET OUTLAWS: NEW ORLEANS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NEW ORLEANS
03:05:00HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
03:30:00HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
03:55:00TREEHOUSE MASTERS (S5) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 5)
04:45:00FAST N’ LOUD (S2) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 2)
05:35:00HOUDINI’S LAST SECRETS : NHỮNG BÍ MẬT CUỐI CÙNG CỦA HOUDINI
06:35:00HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
07:00:00HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
07:25:00TREEHOUSE MASTERS (S5) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 5)
08:15:00FAST N’ LOUD (S2) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 2)
09:05:00DECEPTION WITH KEITH BARRY : THUẬT THÔI MIÊN CÙNG KEITH BARRY
09:55:00HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
10:20:00HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
10:45:00TREEHOUSE MASTERS (S5) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 5)
11:35:00FAST N’ LOUD (S2) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 2)
12:25:00DECEPTION WITH KEITH BARRY : THUẬT THÔI MIÊN CÙNG KEITH BARRY
13:15:00AMERICAN CHOPPER (S2) : AMERICAN CHOPPER (PHẦN 2)
14:05:00KINDIG CUSTOMS (S5) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 5)
14:55:00STREET OUTLAWS: NEW ORLEANS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NEW ORLEANS
15:45:00FAST N’ LOUD (S2) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 2)
16:35:00THE 1980S: THE DEADLIEST DECADE (S2) : THẬP NIÊN 80: THẬP NIÊN LẮM ÁN MẠNG NHẤT (PHẦN 2)
17:25:00HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
17:50:00HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
18:15:00TREEHOUSE MASTERS (S5) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 5)
19:10:00FAST N’ LOUD (S2) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 2)
20:05:00DECEPTION WITH KEITH BARRY : THUẬT THÔI MIÊN CÙNG KEITH BARRY
21:00:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
21:55:00SURVIVE THAT! : HÃY SỐNG SÓT!
22:50:00MURDER BY NUMBERS (S2) : GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT
23:45:00THE 1980S: THE DEADLIEST DECADE (S2) : THẬP NIÊN 80: THẬP NIÊN LẮM ÁN MẠNG NHẤT (PHẦN 2)
Lịch phát sóng Discovery 14/6/2019