27 September, 2020

Lịch phát sóng Discovery 13/8/2020

01:25:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
02:15:00 SEI SEN! THE RISE AND FALL OF THE JAPANESE EMPIRE : THÁNH CHIẾN – SỰ HƯNG THỊNH VÀ SUY TÀN CỦA ĐẾ QU
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00 MAN VS. WILD (S3) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 3)
04:45:00 MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
05:35:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:25:00 MAN VS. WILD (S3) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 3)
08:15:00 MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
09:05:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
10:45:00 MAN VS. WILD (S3) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 3)
11:35:00 MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
12:25:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ
13:15:00 WEATHER TOP TENS : 10 HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT KỲ LẠ NHẤT
14:05:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
14:55:00 SEI SEN! THE RISE AND FALL OF THE JAPANESE EMPIRE : THÁNH CHIẾN – SỰ HƯNG THỊNH VÀ SUY TÀN CỦA ĐẾ QU
15:45:00 TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
16:35:00 TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
17:25:00 TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
18:15:00 MAN VS. WILD (S3) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 3)
19:10:00 CATCHING MONSTERS : ĐÁNH BẮT QUÁI VẬT
20:05:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ
21:00:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
21:55:00 CAR KINGS (FKA DRIVEN) : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
22:50:00 STREET OUTLAWS: FASTEST IN AMERICA : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NHỮNG TAY ĐUA NHANH NHẤT NƯỚC MỸ
23:45:00 JAWS: THE REVENGE : HÀM CÁ MẬP: SỰ TRẢ THÙ