26 Tháng Một, 2021

Lịch phát sóng Discovery 13/1/2021

Lịch phát sóng Discovery 13/1/2021

00:10:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD
00:35:00 DUAL SURVIVAL (S6) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 6)
01:25:00 100 DAYS WILD : 100 NGÀY Ở MIỀN HOANG DÃ
02:15:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
03:55:00 DUAL SURVIVAL (S3) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 3)
04:45:00 STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS : CÁC TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: NHỮNG ÔNG HOÀNG TRÊN ĐƯỜNG ĐUA THÔ
05:35:00 100 DAYS WILD : 100 NGÀY Ở MIỀN HOANG DÃ
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
07:25:00 DUAL SURVIVAL (S3) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 3)
08:15:00 STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS : CÁC TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: NHỮNG ÔNG HOÀNG TRÊN ĐƯỜNG ĐUA THÔ
09:05:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD
09:30:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
10:45:00 DUAL SURVIVAL (S3) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 3)
11:35:00 STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS : CÁC TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: NHỮNG ÔNG HOÀNG TRÊN ĐƯỜNG ĐUA THÔ
12:25:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD
12:50:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD
13:15:00 DUAL SURVIVAL (S6) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 6)
14:05:00 100 DAYS WILD : 100 NGÀY Ở MIỀN HOANG DÃ
14:55:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
15:45:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN
16:35:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN
17:25:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN
18:15:00 STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS : CÁC TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: NHỮNG ÔNG HOÀNG TRÊN ĐƯỜNG ĐUA THÔ
19:10:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD
19:35:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD
20:05:00 SAVAGE BUILDS : CÁC THỬ NGHIỆM CỦA SAVAGE
21:00:00 COVID-19: INDIA’S WAR AGAINST THE VIRUS : COVID-19: CUỘC CHIẾN CHỐNG LẠI VIRÚT CỦA ẤN ĐỘ
21:55:00 FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
22:50:00 TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND (S2) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN (MÙA 2)
23:45:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD
Lịch phát sóng Discovery 13/1/2021