nGày 20/06/2019

Lịch phát sóng Discovery 12/4/2019

Lịch phát sóng Discovery 12/4/2019
00:35:00TRANS AM : XE TRANS AM
01:25:00KINDIG CUSTOMS (S5) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 5)
02:15:00STREET OUTLAWS: NEW ORLEANS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NEW ORLEANS
03:05:00HOW DO THEY DO IT? (S3) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 3)
03:30:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00TREEHOUSE MASTERS (S2) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY( PHẦN 2)
04:45:00FAST N’ LOUD : NHANH VÀ ỒN ÀO
05:35:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
06:05:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
06:35:00HOW DO THEY DO IT? (S3) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 3)
07:00:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:25:00TREEHOUSE MASTERS (S2) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY( PHẦN 2)
08:15:00FAST N’ LOUD : NHANH VÀ ỒN ÀO
09:05:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
09:30:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
09:55:00HOW DO THEY DO IT? (S3) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 3)
10:20:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
10:45:00TREEHOUSE MASTERS (S2) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY( PHẦN 2)
11:35:00FAST N’ LOUD : NHANH VÀ ỒN ÀO
12:25:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
12:50:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
13:15:00TRANS AM : XE TRANS AM
14:05:00KINDIG CUSTOMS (S5) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 5)
14:55:00STREET OUTLAWS: NEW ORLEANS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NEW ORLEANS
15:45:00FAST N’ LOUD : NHANH VÀ ỒN ÀO
16:35:00AMERICAN MONSTER (S2) : QUÁI VẬT NƯỚC MỸ (PHẦN 2)
17:25:00HOW DO THEY DO IT? (S3) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 3)
17:50:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
18:15:00TREEHOUSE MASTERS (S2) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY( PHẦN 2)
19:10:00FAST N’ LOUD : NHANH VÀ ỒN ÀO
20:05:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
20:30:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
21:00:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
22:50:00TOUGHEST MILITARY JOBS : NHỮNG NHIỆM VỤ QUÂN SỰ KHÓ KHĂN NHẤT
23:45:00AMERICAN MONSTER (S2) : QUÁI VẬT NƯỚC MỸ (PHẦN 2)
Lịch phát sóng Discovery 12/4/2019