nGày 19/02/2019

Lịch phát sóng Discovery 12/10/2018

Lịch phát sóng Discovery 12/10/2018
 • 00:40:00WHEELER DEALERS (S14) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
 • 01:35:00SUV SUPERBUILD : CHẾ TẠO CHIẾC SUV ĐỈNH CAO
 • 02:30:00STREET OUTLAWS: MEMPHIS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: MEMPHIS
 • 03:25:00JUNGLE GOLD : ĐÀO VÀNG TRONG RỪNG
 • 04:20:00MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
 • 05:15:00DARKNESS : BÓNG TỐI
 • 06:15:00JUNGLE GOLD : ĐÀO VÀNG TRONG RỪNG
 • 07:15:00MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
 • 08:10:00DARKNESS : BÓNG TỐI
 • 09:05:00HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
 • 09:30:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
 • 10:00:00JUNGLE GOLD : ĐÀO VÀNG TRONG RỪNG
 • 10:55:00MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
 • 11:50:00DARKNESS : BÓNG TỐI
 • 12:45:00HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
 • 13:10:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
 • 13:40:00HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
 • 14:05:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
 • 14:35:00WHEELER DEALERS (S14) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
 • 15:30:00SUV SUPERBUILD : CHẾ TẠO CHIẾC SUV ĐỈNH CAO
 • 16:25:00STREET OUTLAWS: MEMPHIS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: MEMPHIS
 • 17:20:00HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
 • 17:45:00HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
 • 18:15:00JUNGLE GOLD : ĐÀO VÀNG TRONG RỪNG
 • 19:10:00MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
 • 20:05:00DARKNESS : BÓNG TỐI
 • 21:00:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
 • 21:25:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
 • 21:55:00IMPOSSIBLE BUILDS : NHỮNG CÔNG TRÌNH BẤT KHẢ THI
 • 22:50:00NASA’S UNEXPLAINED FILES : HỒ SƠ BÍ ẨN CỦA NASA
 • 23:45:00NIGHTMARE NEXT DOOR (S5) : ÁC MỘNG NHÀ KẾ BÊN (PHẦN 5)
Lịch phát sóng Discovery 12/10/2018