31 October, 2020

Lịch phát sóng Discovery 10/7/2020

00:35:00 AARON NEEDS A JOB : AARON CẦN VIỆC LÀM
01:25:00 CAR KINGS : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
02:15:00 DIRTY MUDDER TRUCKERS : CÁC TAY ĐUA XE TẢI LỘI BÙN CỰ PHÁCH
03:05:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
03:30:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
03:55:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
04:45:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
05:35:00 CAR KINGS : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
06:35:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
07:00:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
07:25:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
08:15:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
09:05:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2)
09:55:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
10:20:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
10:45:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
11:35:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
12:25:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2)
13:15:00 AARON NEEDS A JOB : AARON CẦN VIỆC LÀM
14:05:00 CAR KINGS : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
14:55:00 DIRTY MUDDER TRUCKERS : CÁC TAY ĐUA XE TẢI LỘI BÙN CỰ PHÁCH
15:45:00 MEN, WOMEN, WILD : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ
16:35:00 MEN, WOMEN, WILD : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ
17:25:00 MEN, WOMEN, WILD : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ
18:15:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
19:10:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
20:05:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2)
21:00:00 BODY BIZARRE (S6) : CƠ THỂ KỲ LẠ (PHẦN 6)
21:55:00 TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 4)
22:50:00 EVIL TALKS: CHILLING CONFESSIONS : NHỮNG CUỘC NÓI CHUYỆN ĐỘC ĐỊA: NHỮNG LỜI TỰ THÚ RỢN NGƯỜI
23:45:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2)