nGày 18/01/2019

Lịch phát sóng D Dramas 9/1/2018

Lịch phát sóng D Dramas 9/1/2018
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
00:00Tình trong biển hậnTập 27
01:00Chờ em nơi phi trườngTập 9
02:00Tình sâu hơn hậnTập 70
02:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 78
03:00Tình trong biển hậnTập 28
04:00Ngọn gió tình yêuTập 33
05:00Nội chiến mẹ kế và con dâuTập 71
06:00Tình sâu hơn hậnTập 71
07:00Tình trong biển hậnTập 29
07:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 79
08:00Ngọn gió tình yêuTập 34
08:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
09:00Chờ em nơi phi trườngTập 10
09:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
10:00Tình trong biển hậnTập 30
10:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
11:00Nội chiến mẹ kế và con dâuTập 72
12:00Ngọn gió tình yêuTập 35
13:00Chờ em nơi phi trườngTập 11
13:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
14:00Mặt trời mùa đôngTập 40
14:40Sống cùng D-Dramas 2017Tập 46
14:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
15:00Tình sâu hơn hậnTập 72
15:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
16:00Chờ em nơi phi trườngTập 12
16:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 79
17:00Nội chiến mẹ kế và con dâuTập 73
18:00Tình sâu hơn hậnTập 73
19:00Tình trong biển hậnTập 32
20:00Nội chiến mẹ kế và con dâuTập 74
21:00Chờ em nơi phi trườngTập 13
22:00Mặt trời mùa đôngTập 41
22:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
23:00Tình sâu hơn hậnTập 73
23:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 79
Lịch phát sóng D Dramas 9/1/2018