nGày 18/01/2019

Lịch phát sóng D Dramas 8/1/2018

Lịch phát sóng D Dramas 8/1/2018
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
00:00Tình trong biển hậnTập 26
01:00Chờ em nơi phi trườngTập 8
02:00Tình sâu hơn hậnTập 69
02:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 77
03:00Tình trong biển hậnTập 27
04:00Ngọn gió tình yêuTập 32
05:00Nội chiến mẹ kế và con dâuTập 70
06:00Tình sâu hơn hậnTập 70
07:00Tình trong biển hậnTập 28
07:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 78
08:00Ngọn gió tình yêuTập 33
08:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
09:00Chờ em nơi phi trườngTập 9
09:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
10:00Tình trong biển hậnTập 29
10:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
11:00Nội chiến mẹ kế và con dâuTập 71
12:00Ngọn gió tình yêuTập 34
13:00Chờ em nơi phi trườngTập 10
13:40Sống cùng D-Dramas 2017Tập 46
13:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
14:00Mặt trời mùa đôngTập 39
14:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
15:00Tình sâu hơn hậnTập 71
15:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
16:00Chờ em nơi phi trườngTập 11
16:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 78
17:00Nội chiến mẹ kế và con dâuTập 72
18:00Tình sâu hơn hậnTập 72
19:00Tình trong biển hậnTập 31
20:00Nội chiến mẹ kế và con dâuTập 73
21:00Chờ em nơi phi trườngTập 12
22:00Mặt trời mùa đôngTập 40
22:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
23:00Tình sâu hơn hậnTập 72
23:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 78

 

Lịch phát sóng D Dramas 8/1/2018