nGày 18/01/2019

Lịch phát sóng D Dramas 7/1/2018

Lịch phát sóng D Dramas 7/1/2018
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
00:00Tình trong biển hậnTập 25
01:00Chờ em nơi phi trườngTập 7
02:00Tình sâu hơn hậnTập 68
02:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 76
03:00Tình trong biển hậnTập 26
04:00Ngọn gió tình yêuTập 31
05:00Nội chiến mẹ kế và con dâuTập 69
06:00Tình sâu hơn hậnTập 69
07:00Tình trong biển hậnTập 27
07:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 77
08:00Ngọn gió tình yêuTập 32
08:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
09:00Chờ em nơi phi trườngTập 8
09:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
10:00Tình trong biển hậnTập 28
10:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
11:00Nội chiến mẹ kế và con dâuTập 70
11:40Sống cùng D-Dramas 2017Tập 46
12:00Ngọn gió tình yêuTập 33
13:00Chờ em nơi phi trườngTập 9
13:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
14:00Mặt trời mùa đôngTập 38
14:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
15:00Tình sâu hơn hậnTập 70
15:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
16:00Chờ em nơi phi trườngTập 10
16:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 77
17:00Nội chiến mẹ kế và con dâuTập 71
18:00Tình sâu hơn hậnTập 71
18:40Sống cùng D-Dramas 2017Tập 46
19:00Tình trong biển hậnTập 30
20:00Nội chiến mẹ kế và con dâuTập 72
21:00Chờ em nơi phi trườngTập 11
22:00Mặt trời mùa đôngTập 39
22:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
23:00Tình sâu hơn hậnTập 71
23:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 77

 

Lịch phát sóng D Dramas 7/1/2018