nGày 13/12/2018

Lịch phát sóng D Dramas 14/1/2018

Lịch phát sóng D Dramas 14/1/2018
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
00:00Tình trong biển hậnTập 32
01:00Chờ em nơi phi trườngTập 14
02:00Tình sâu hơn hậnTập 75
02:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 83
03:00Tình trong biển hậnTập 33
04:00Quả báoTập 3
05:00Khi mẹ ra tayTập 1
06:00Tình sâu hơn hậnTập 76
07:00Tình trong biển hậnTập 34
07:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 84
08:00Quả báoTập 4
08:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
09:00Chờ em nơi phi trườngTập 15
09:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
10:00Tình trong biển hậnTập 35
10:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
11:00Khi mẹ ra tayTập 2
11:40Sống cùng D-Dramas 2017Tập 47
12:00Quả báoTập 5
13:00Chờ em nơi phi trườngTập 16
13:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
14:00Mặt trời mùa đôngTập 45
14:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
15:00Tình sâu hơn hậnTập 77
15:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
16:00Chờ em nơi phi trườngTập 17
16:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 84
17:00Khi mẹ ra tayTập 3
18:00Tình sâu hơn hậnTập 78
18:40Sống cùng D-Dramas 2017Tập 47
19:00Tình trong biển hậnTập 37
20:00Khi mẹ ra tayTập 4
21:00Chờ em nơi phi trườngTập 18
22:00Mặt trời mùa đôngTập 46
22:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
23:00Tình sâu hơn hậnTập 78
23:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 84

 

Lịch phát sóng D Dramas 14/1/2018