nGày 21/01/2019

Lịch phát sóng D Dramas 13/1/2018

Lịch phát sóng D Dramas 13/1/2018
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
00:00Tình trong biển hậnTập 31
01:00Chờ em nơi phi trườngTập 13
02:00Tình sâu hơn hậnTập 74
02:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 82
03:00Tình trong biển hậnTập 32
04:00Quả báoTập 2
05:00Nội chiến mẹ kế và con dâuTập 75
06:00Tình sâu hơn hậnTập 75
07:00Tình trong biển hậnTập 33
07:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 83
08:00Quả báoTập 3
08:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
09:00Chờ em nơi phi trườngTập 14
09:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
10:00Tình trong biển hậnTập 34
10:40Sống cùng D-Dramas 2017Tập 46
10:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
11:00Khi mẹ ra tayTập 1
12:00Quả báoTập 4
13:00Chờ em nơi phi trườngTập 15
13:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
14:00Mặt trời mùa đôngTập 44
14:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
15:00Tình sâu hơn hậnTập 76
15:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
16:00Chờ em nơi phi trườngTập 16
16:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 83
17:00Khi mẹ ra tayTập 2
18:00Tình sâu hơn hậnTập 77
19:00Tình trong biển hậnTập 36
20:00Khi mẹ ra tayTập 3
21:00Chờ em nơi phi trườngTập 17
22:00Mặt trời mùa đôngTập 45
22:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
23:00Tình sâu hơn hậnTập 77
23:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 83

 

Lịch phát sóng D Dramas 13/1/2018