nGày 21/01/2019

Lịch phát sóng D Dramas 12/1/2018

Lịch phát sóng D Dramas 12/1/2018
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
00:00Tình trong biển hậnTập 30
01:00Chờ em nơi phi trườngTập 12
02:00Tình sâu hơn hậnTập 73
02:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 81
03:00Tình trong biển hậnTập 31
04:00Quả báoTập 1
05:00Nội chiến mẹ kế và con dâuTập 74
06:00Tình sâu hơn hậnTập 74
07:00Tình trong biển hậnTập 32
07:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 82
08:00Quả báoTập 2
08:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
09:00Chờ em nơi phi trườngTập 13
09:40Sống cùng D-Dramas 2017Tập 46
09:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
10:00Tình trong biển hậnTập 33
10:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
11:00Nội chiến mẹ kế và con dâuTập 75
12:00Quả báoTập 3
13:00Chờ em nơi phi trườngTập 14
13:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
14:00Mặt trời mùa đôngTập 43
14:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
15:00Tình sâu hơn hậnTập 75
15:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
16:00Chờ em nơi phi trườngTập 15
16:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 82
17:00Khi mẹ ra tayTập 1
18:00Tình sâu hơn hậnTập 76
19:00Tình trong biển hậnTập 35
20:00Khi mẹ ra tayTập 2
21:00Chờ em nơi phi trườngTập 16
22:00Mặt trời mùa đôngTập 44
22:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
23:00Tình sâu hơn hậnTập 76
23:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 82

 

Lịch phát sóng D Dramas 12/1/2018