3 March, 2021

Lịch phát sóng AXN 31/1/2021

Lịch phát sóng AXN 31/1/2021

01:40:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
02:35:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
03:30:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
04:30:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
05:30:00 VIRAL VIDEO SHOWDOWN (SEASON 1) : ĐẠI CHIẾN VIDEO GÂY SỐT (PHẦN 1)
06:00:00 SONGLAND (SEASON 1) : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC (PHẦN 1)
06:50:00 BURIED IN THE BACKYARD (SEASON 1) : CHÔN GIẤU TRONG SÂN NHÀ (PHẦN 1)
07:40:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
08:30:00 VIRAL VIDEO SHOWDOWN (SEASON 1) : ĐẠI CHIẾN VIDEO GÂY SỐT (PHẦN 1)
09:00:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
09:50:00 BLACKLIST, THE (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
10:45:00 CHICAGO PD (SEASON 8) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 8)
11:40:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
12:30:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
13:25:00 CHICAGO FIRE (SEASON 4) : CỨU HỎA CHICAGO (PHẦN 4)
14:20:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
15:15:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
16:10:00 ENJOY NIIGATA’S KINGDOM : THƯỞNG NGOẠN XỨ SỞ NIIGATA
16:40:00 VIRAL VIDEO SHOWDOWN (SEASON 1) : ĐẠI CHIẾN VIDEO GÂY SỐT (PHẦN 1)
17:10:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
18:05:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
19:00:00 CHICAGO PD (SEASON 8) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 8)
19:55:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
20:50:00 BLACKLIST, THE (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
21:45:00 THE GRUDGE 3 : HẬN THÙ – PHẦN 3
23:35:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
Lịch phát sóng AXN 31/1/2021