2 December, 2020

Lịch phát sóng AXN 29/10/2020

00:30:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
01:25:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
02:20:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10)
03:15:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10)
04:10:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
05:05:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
06:00:00 SONGLAND (SEASON 1) : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC (PHẦN 1)
06:50:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10)
07:40:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10)
08:30:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
09:20:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
10:10:00 THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
11:00:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
11:55:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
12:45:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10)
13:40:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10)
14:35:00 SUPERNATURAL (SEASON 15) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 15)
15:30:00 SONGLAND (SEASON 1) : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC (PHẦN 1)
16:20:00 THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
17:10:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
18:05:00 BULLETPROOF (SEASON 1) : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 1)
19:00:00 SONGLAND (SEASON 1) : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC (PHẦN 1)
19:55:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
20:50:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
21:45:00 CHICAGO FIRE (SEASON 4) : CỨU HỎA CHICAGO (PHẦN 4)
22:40:00 THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
23:35:00 CHICAGO FIRE (SEASON 4) : CỨU HỎA CHICAGO (PHẦN 4)