2 March, 2021

Lịch phát sóng AXN 20/1/2021

Lịch phát sóng AXN 20/1/2021

00:30:00 THE GRUDGE : HẬN THÙ
02:25:00 THE CAPTURE (SEASON 1) : BẮT GIỮ (PHẦN 1)
03:20:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
04:15:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
05:10:00 THE CAPTURE (SEASON 1) : BẮT GIỮ (PHẦN 1)
06:00:00 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
06:50:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
07:45:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
08:35:00 THE CAPTURE (SEASON 1) : BẮT GIỮ (PHẦN 1)
09:30:00 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
10:20:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
11:15:00 CHICAGO FIRE (SEASON 4) : CỨU HỎA CHICAGO (PHẦN 4)
12:10:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
13:00:00 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
13:50:00 THE CAPTURE (SEASON 1) : BẮT GIỮ (PHẦN 1)
14:45:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
15:35:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
16:30:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
17:20:00 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
18:10:00 CHICAGO FIRE (SEASON 4) : CỨU HỎA CHICAGO (PHẦN 4)
19:00:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
19:55:00 CHICAGO PD (SEASON 8) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 8)
20:50:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
21:45:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
22:40:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
23:35:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
Lịch phát sóng AXN 20/1/2021