nGày 23/09/2018

Lịch phát sóng AXN 19/4/2018

Lịch phát sóng AXN 19/4/2018
00:50HELLEVATOR : THANG MÁY KINH HOÀNG
01:40KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2)
02:30BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
03:20PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
03:50PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
04:20AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
05:10THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 28)
06:00BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
06:50PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
07:20PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
07:50AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
08:40THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 28)
09:30KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2)
10:20BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
11:10PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
11:40PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
12:10CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 3) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
13:00SUPERNATURAL (SEASON 13) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 13)
13:55AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
14:50BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
15:45THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 28)
16:35KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2)
17:25CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 2) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 2)
18:15THE APARTMENT: PASSION FOR DESIGN : CĂN HỘ: ĐAM MÊ THIẾT KẾ
19:10AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
20:05DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
20:35DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
21:05CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 1)
22:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
22:55DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
23:25DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
23:55MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)

 

Lịch phát sóng AXN 19/4/2018