31 October, 2020

Lịch phát sóng AXN 18/7/2020

01:45:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
02:35:00 BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
03:25:00 BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
04:15:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
05:05:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
06:00:00 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 3) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 3)
07:20:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
08:20:00 BULLETPROOF (SEASON 1) : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 1)
09:15:00 SONGLAND (SEASON 1) : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC (PHẦN 1)
10:05:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
11:00:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
11:50:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
12:45:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
13:40:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
14:40:00 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 3) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 3)
16:00:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
16:55:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
17:50:00 THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
18:45:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
19:35:00 DAYLIGHT : ÁNH SÁNG
21:45:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
22:40:00 THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
23:35:00 GLADIATOR : VÕ SĨ GIÁC ĐẤU