nGày 16/11/2018

Lịch phát sóng AXN 18/4/2018

Lịch phát sóng AXN 18/4/2018
00:45SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
01:40KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2)
02:30BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
03:20PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
03:50PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
04:20AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
05:10THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 28)
06:00BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
06:50PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
07:20PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
07:50AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
08:40THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 28)
09:30KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2)
10:20BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
11:10PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
11:40PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
12:10NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
13:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
13:55AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
14:50BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
15:40THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 28)
16:35KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2)
17:25CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 2) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 2)
18:15AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
19:05LAND OF THE LOST : VÙNG ĐẤT BỊ QUÊN LÃNG
21:05MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
22:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
22:55SUPERNATURAL (SEASON 13) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 13)
23:50THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO

 

Lịch phát sóng AXN 18/4/2018