nGày 25/01/2020

Lịch phát sóng AXN 15/9/2019

Lịch phát sóng AXN 15/9/2019
00:40:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
01:35:00INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
02:25:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
03:20:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
04:10:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
05:05:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
06:00:00THE HIT LIST : DANH SÁCH ĐEN
07:50:00INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
08:40:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
10:30:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
11:20:00LAKE PLACID 3 : HỒ YÊN Ả – PHẦN 3
13:20:00UNIVERSAL SOLDIER: THE RETURN : CHIẾN BINH VŨ TRỤ TÁI XUẤT
14:50:00INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
15:45:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10)
16:35:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
17:05:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
17:35:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
18:55:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
20:50:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
21:45:00A FIGHTING MAN : ĐẤU SĨ
23:40:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10)
Lịch phát sóng AXN 15/9/2019