26 October, 2020

Lịch phát sóng AXN 14/10/2020

00:30:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
01:25:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
02:20:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
03:15:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
04:10:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
05:05:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
06:00:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
06:55:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
07:45:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
08:35:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
09:25:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
10:15:00 THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
11:05:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
11:55:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
12:45:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
13:40:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
14:30:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
15:20:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
16:20:00 THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
17:10:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
18:00:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
18:55:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
19:55:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
20:50:00 THE CAPTURE (SEASON 1) : BẮT GIỮ (PHẦN 1)
21:45:00 BULLETPROOF (SEASON 1) : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 1)
22:40:00 THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
23:35:00 BULLETPROOF (SEASON 1) : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 1)