nGày 18/10/2018

Lịch phát sóng AXN 13/8/2018

Lịch phát sóng AXN 13/8/2018
 • 00:45:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
 • 01:35:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12)
 • 02:55:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12)
 • 03:20:00QUANTICO (SEASON 1) : QUANTICO (PHẦN 1)
 • 04:10:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
 • 05:00:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 05:30:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 2) : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 2)
 • 06:00:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
 • 06:50:00QUANTICO (SEASON 1) : QUANTICO (PHẦN 1)
 • 07:40:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1)
 • 08:30:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 2) : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 2)
 • 08:55:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 09:25:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
 • 10:20:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
 • 11:10:00QUANTICO (SEASON 1) : QUANTICO (PHẦN 1)
 • 12:05:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
 • 12:35:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
 • 13:05:00INSANE OR INSPIRED? (SEASON 1) : ĐIÊN RỒ HAY SÁNG TẠO?
 • 13:55:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
 • 14:45:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
 • 15:35:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 16:05:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 2) : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 2)
 • 16:35:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
 • 17:25:00INSANE OR INSPIRED? (SEASON 1) : ĐIÊN RỒ HAY SÁNG TẠO?
 • 18:15:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
 • 18:45:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
 • 19:15:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
 • 20:10:00NINJA VS NINJA : NINJA ĐỐI ĐẦU
 • 21:05:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
 • 22:00:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
 • 22:55:00BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
 • 23:50:00NINJA VS NINJA : NINJA ĐỐI ĐẦU
Lịch phát sóng AXN 13/8/2018