nGày 18/10/2018

Lịch phát sóng AXN 10/8/2018

Lịch phát sóng AXN 10/8/2018
 • 01:40:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3)
 • 02:30:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
 • 03:20:00QUANTICO (SEASON 1) : QUANTICO (PHẦN 1)
 • 04:10:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
 • 05:00:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 05:30:00NITRO CIRCUS LIVE : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP
 • 06:00:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
 • 06:50:00QUANTICO (SEASON 1) : QUANTICO (PHẦN 1)
 • 07:40:00RUDE(ISH) TUBE
 • 08:05:00RUDE(ISH) TUBE
 • 08:30:00NITRO CIRCUS LIVE : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP
 • 08:55:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 09:25:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
 • 10:20:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
 • 11:10:00QUANTICO (SEASON 1) : QUANTICO (PHẦN 1)
 • 12:05:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1)
 • 13:00:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
 • 14:45:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
 • 15:35:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 16:05:00NITRO CIRCUS LIVE : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP
 • 16:35:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
 • 17:25:00VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
 • 18:20:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1)
 • 19:15:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
 • 19:40:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
 • 20:10:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
 • 21:05:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12)
 • 22:25:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12)
 • 22:55:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3)
 • 23:50:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
Lịch phát sóng AXN 10/8/2018