nGày 21/10/2019

KỲ TÀI THÁCH ĐẤU Tập 4 – 6/10/2019

KỲ TÀI THÁCH ĐẤU Tập 4 – 6/10/2019

Hoàng Yến bất chấp hình tượng, Hari Won xõa tóc chơi ném bột

KỲ TÀI THÁCH ĐẤU Tập 4 – 6/10/2019