nGày 20/03/2019

Khi chàng vào bếp Tập 2 Full – 17/7/2018

Khi chàng vào bếp Tập 2 Full – 17/7/2018

BB Trần thử tài làm đầu bếp

Khi chàng vào bếp Tập 2 Full – 17/7/2018