nGày 23/10/2019

Hẹn ngay đi Tập 15 Full – 25/11/2018

Hẹn ngay đi Tập 15 Full – 25/11/2018

Vòng 1: Xuất Hiện Ứng Viên Nghiện Diên Hy Công Lược

Hẹn ngay đi Tập 15 Full – 25/11/2018