28 October, 2020

Hẹn ăn trưa Tập 196 ngày 2/7/2020

Yêu cầu bạn trai phải ‘CÒN NGUYÊN’, cô gái vẫn TỪ CHỐI THẲNG vì không có cảm xúc

https://www.youtube.com/watch?v=wXuhmZTM42Y