nGày 21/10/2019

Giọng ải giọng ai Tập 8 Full – 14/9/2019 – Mùa 4

Giọng ải giọng ai Tập 8 Full – 14/9/2019 – Mùa 4

Thành-Giang bái phục độ chịu chơi của Thu Minh, Lam Trường

Giọng ải giọng ai Tập 8 Full – 14/9/2019 – Mùa 4