nGày 19/02/2020

Giọng ải giọng ai Tập 5 Full – 24/8/2019 – Mùa 4

Giọng ải giọng ai Tập 5 Full – 24/8/2019 – Mùa 4

Trấn Thành “ra rìa” vì độ hợp ý của Kay Trần và Quang Trung

Giọng ải giọng ai Tập 5 Full – 24/8/2019 – Mùa 4