nGày 22/07/2019

Giọng ải giọng ai Tập 13 Full – 27/10/2018

Giọng ải giọng ai Tập 13 Full – 27/10/2018

Ninh Dương Lan Ngọc đòi làm ca sĩ chính để song ca với thí sinh

Giọng ải giọng ai Tập 13 Full – 27/10/2018