nGày 16/01/2019

Giọng ải giọng ai Tập 12 Full – 20/10/2018

Giọng ải giọng ai Tập 12 Full – 20/10/2018

Phạm Quỳnh Anh đòi bỏ về vì giận Trấn Thành

Giọng ải giọng ai Tập 12 Full – 20/10/2018