29 September, 2020

Giọng ải giọng ai Tập 10 Full – 30/8/2020 – Mùa 5

A Xìn khoái chí khi Giang Ca, Bảo Thy liên tục ăn miếng trả miếng