nGày 12/11/2019

Đối mặt thời gian Tập 7 Full – 7/5/2019

Đối mặt thời gian Tập 7 Full – 7/5/2019

3 thành viên nhóm nhạc Monstar trở thành đối thủ

Đối mặt thời gian Tập 7 Full – 7/5/2019