nGày 19/07/2019

Đối mặt thời gian Tập 5 Full – 23/4/2019

Đối mặt thời gian Tập 5 Full – 23/4/2019

Xuất hiện thí sinh lập kỷ lục mới ở vòng đặc biệt

Đối mặt thời gian Tập 5 Full – 23/4/2019