nGày 09/12/2019

ĐẠI CHIẾN TỨ SẮC Tập 20 Full – 18/11/2019

ĐẠI CHIẾN TỨ SẮC Tập 20 Full – 18/11/2019

Hai trợ lý “mâu thuẫn” vì giành quyền hỗ trợ thí sinh

ĐẠI CHIẾN TỨ SẮC Tập 20 Full – 18/11/2019