nGày 17/11/2019

Chuông vàng vọng cổ Đêm 1 – Vòng tuyển chọn – 13/8/2019

Chuông vàng vọng cổ Đêm 1 – Vòng tuyển chọn – 13/8/2019

Vòng tuyển chọn – Đêm 1

Chuông vàng vọng cổ Đêm 1 – Vòng tuyển chọn – 13/8/2019